2. Mozus grāmata 11. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

UN tas KUNGS bij uz Mozu sacijs: Es vedišu vēl vienu Mocibu pār Varau un pār Egiptes-Zemi pēc ko atlaidīs Viņš jūs no šejenes un atlaidīs jūs tā pa Galam ka Viņš dzītin jūs izdzīs no šejenes.

1.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Vēl vienu mocību Es sūtīšu faraonam un Ēģiptei; pēc tam viņš jūs atlaidīs no šejienes. Kad viņš jūs pilnīgi atlaidīs, tad viņš jūs pat dzītin aizdzīs no šejienes.

2.

Runa jele priekš to Ļaužu Ausim ka ikvienam Vīram no sava tuvaka un ikvienai Sievai no savas Tuvakas Sudraba-Rīkus un Zelta-Rīkus būs aizņemt.

2.

Runā jel, tautai dzirdot, lai ikviens vīrs no sava kaimiņa un ikviena sieva no savas kaimiņienes prasa sudraba un zelta lietas."

3.

Un tas KUNGS deve tiem Ļaudim Žēlastibu to Egipteru Acīs un tas Vīrs Mozus bija ļoti augsti turēts Egiptes-Zemē Varaus Kalpu Acīs un to Ļaužu Acīs.

3.

Un יהוה ļaudīm parādīja labvēlību ēģiptiešu acīs, un arī pats Mozus bija jo liels Ēģiptes zemē faraona kalpu acīs un tautas acīs.

4.

Tad sacija Mozus: tā ir tas KUNGS sacijis: Ap to Nakts Vidu es iziešu iekš Egiptes.

4.

Un Mozus sacīja: "Tā ir sacījis יהוה: ap pusnakti Es apstaigāšu Ēģipti,

5.

Un visiem Pirmdzimušiem Egiptes-Zemē būs mirt no Varaus Pirmdzimuša kas uz viņa Goda-Krēsla sēž līdz tās Kalpones Pirmdzimušam kas pakāļ tām Dzirnavām ir un visiem Pirmdzimušiem no Lopiem.

5.

un mirs ikviens pirmdzimtais Ēģiptes zemē – no faraona, kas sēž uz sava troņa, pirmdzimtā līdz kalpones, kas aiz maltuves, pirmdzimtajam – un visu liellopu pirmajie.

6.

Un liela Brēkšana būs Egiptes-Zemē kāda ne ir bijusi un kāda vairs ne būs.

6.

Un būs liela brēkšana Ēģiptes zemē, kāda līdz šim nav bijusi un turpmāk nebūs.

7.

Bet pie visiem Israēļa Bērniem ne viens Suns savu Mēli kustēs no Cilvēkiem līdz Lopiem ka jums zināt būs to KUNGU Starpibu daram starp tiem Egipteriem un starp Israēlu.

7.

Bet ne pret vienu israēlieti pat suns nepacels balsi, ne pret cilvēku, ne pret lopu, lai jūs zinātu, ka יהוה dara atšķirību starp israēlieti un ēģiptieti.

8.

Tad nonāks visi šie tavi Kalpi pie man un klanisies priekš manim un sacīs: ej āra tu un visi Ļaudis kas tev padoti ir un pēc to es iešu āra un Viņš izgāje no Varaus bargi dusmodamies.

8.

Un visi šie tavi kalpi nonāks pie manis un zemosies manā priekšā, sacīdami: aizej tu un visa tauta, kuru tu vadi, – un tad es aiziešu." Un viņš aizgāja no faraona lielās dusmās.

9.

Bet tas KUNGS sacija uz Mozu: Varaus jūs ne klausīs tapēc ka daudz manu Brīnumu notiek Egiptes Zemē.

9.

Bet יהוה sacīja uz Mozu: "Faraons neklausīs jums, lai Manu brīnumu skaits kļūtu vēl lielāks Ēģiptes zemē."

10.

Un Mozus un Ārons ir visus šos Brīnumus Varaus Priekšā darijuši tomēr tas KUNGS like Varaus Sirdi apcietinaties ka tas tos Israēļa Bērnus no savas Zemes ne atlaide.

10.

Un Mozus un Ārons darīja visus šos brīnumus faraona priekšā; bet יהוה nocietināja faraona sirdi, un viņš neatlaida Israēla bērnus no savas zemes.

Nodaļa: Exodus

Birkas: