2. Mozus grāmata 10. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: ej pie Varaus jo es esmu viņa Sirdi un viņa Kalpu Sirdis licis apcietinaties tapēc ka es šās manas Zīmes starp tiem daru.

1.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Ej pie faraona, jo Es esmu nocietinājis viņa sirdi un viņa kalpu sirdis, lai darītu šīs Savas zīmes viņu vidū

2.

Un tapēc būs tev priekš tavu Bērnu un Bērnu Bērnu Ausim isteikt ko es Egiptes-Zemē darijis esmu un manas Zīmes ko es iekš tās iecēlis esmu ka jūs zinat ka Es tas KUNGS esmu.

2.

un lai jūs, jūsu bērniem un bērnu bērniem dzirdot, stāstītu, kādus varenus darbus Es Ēģiptē esmu darījis un kādas zīmes Es tur esmu cēlis viņu vidū, lai viņi zinātu, ka Es esmu יהוה."

3.

Tad gāje Mozu un Āarons pie Varaus un sacija uz to: Tā saka tas KUNGS to Ēbreju Dievs: Cik ilgi tu liedzies pazemoties priekš mana Vaiga Atlaid manus Ļaudis ka tie man var kalpot.

3.

Un Mozus un Ārons gāja pie faraona un sacīja viņam: "Tā saka יהוה, ebreju Elohim: cik ilgi tu liegsies Man paklausīt un atlaist Manu tautu, ka tā Man kalpotu?

4.

Jo ja tu liedzies manus Ļaudis atlaist redzi tad vedišu es rītu Siseņus uz tavu Valsti.

4.

Jo, ja tu liedzies atlaist, redzi, tad Es rīt tavās robežās atvedīšu siseņus.

5.

Un tiem būs visu Zemes Platumu apklāt tā ka ta Zeme ne taps redzeta un tie ēdīs to kas jums atlicis un Izglābts un palicis ir no tās Krusas un noēdīs visus jūsus zaļus Kokus Laukā.

5.

Un tie apklās zemes virsu, tā ka nebūs iespējams zemi saredzēt, un tie ēdīs visu atlikušo, kas pāri palicis pēc krusas, un noēdīs visus kokus, kas jums zaļo laukā.

6.

Un tie pie pildīs tavus Namus un visu tavu Kalpu Namus un visu Egipteru Namus kādus nedz tavi Tēvi nedz tavu Tēvu Tēvi redzejši ir no tās Dienas kamēr tie virs Zemes ir bijuši līdz šim un Viņš atgriezās un izgāje no Varaus.

6.

Un tie piepildīs tavus namus un visu tavu kalpu namus, un visus Ēģiptes namus, kā to nedz tavi tēvi, nedz tavu tēvu tēvi, kamēr tie dzīvo virs zemes, nav redzējuši līdz pat šai dienai." Un viņš pagriezās un aizgāja no faraona.

7.

Un Varaus Kalpi sacija uz viņu: Cik ilgi tas mums būs par vienu Slazda-Valgu? Atlaid tos Ļaudis ka tie tam KUNGAM savam Dievam var kalpot gribi tu vēl redzēt ka Egiptes-Zeme jau bojā gājusi?

7.

Tad faraona kalpi sacīja viņam: "Cik ilgi šis vīrs būs mums par slazda valgu? Atlaid šos ļaudis, lai tie kalpo יהוה, savam Elohim. Vai tu vēl neredzi, ka Ēģipte iet bojā?"

8.

Tad tape Mozus un Ārons atkaļ pie Varaus vesti un Viņš sacija uz tiem: Eita kalpojiet tam KUNGAM jūsam Dievam kuri un kas ir tie kam būs noiet?

8.

Un Mozus un Ārons tika atvesti atpakaļ pie faraona, un viņš sacīja tiem: "Ejiet, kalpojiet יהוה, savam Elohim! Kas tad ir tie gājēji?"

9.

Un Mozus sacija: Mēs iesim ar mūsiem Jauniem un Veciem ar mūsu Dēliem un ar mūsām Meitām ar mūsiem maziem un lieliem Lopiem iesim mēs jo mums ir ta KUNGA Svētki.

9.

Tad Mozus sacīja: "Mēs gribam iet ar saviem jaunajiem un vecajiem, ar saviem dēliem un ar savām meitām, ar saviem sīklopiem un liellopiem, jo mums svētki jāsvētī יהוה."

10.

Tad sacija Viņš uz tiem: Lai tas KUNGS jums tā palīdz ka es jūs un jūsus Bērnus atlaišu redziet kāds Ļaunums jums Prātā ir?

10.

Tad viņš sacīja: " יהוהpasarg! Lai es jūs atlaistu ar jūsu bērniem! Redziet, ka ļaunums ir jūsu prātā.

11.

Ne ne eite jūs Vīri un kalpojiet tam KUNGAM jo to esat jūs arīdzan meklejši; Un tie tape izstumti no Varaus Acīm nost.

11.

Nē, ejiet jūs vīri vien un kalpojiet savam יהוה, kā jūs to vēlējāties." Un viņus padzina no faraona nama.

12.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Izstiep tavu Roku pār Egiptes-Zemito Siseņu dēļ ka tie nāk pār Egiptes-Zemi un noēd visu Zemes Zāli visu ko Krusa ir atlicinajsi.

12.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Izstiep savu roku pār Ēģiptes zemi siseņu dēļ, ka tie nāk pār Ēģiptes zemi un noēd visus zemes augus, visu, ko atlicinājusi krusa."

13.

Tad izstiepe Mozus savu Zizli pār Egiptes-Zemi un tas KUNGS deve Austriņu taī Zemē caur viss-augošu Dienu un visu Nakti tas notike agri ka tas Austriņš tos Siseņus uzvede.

13.

Un Mozus izstiepa savu zizli pār Ēģiptes zemi; tad יהוה sūtīja austrumu vēju visu to dienu un visu nakti. Un no rīta austrumu vējš atnesa siseņus.

14.

Un tie Siseņi nāce augšam pār visu Egiptes-Zemi un nolaidās visā Egiptes Valstī ļoti daudz priekš tiem ne ir tādi Siseņi bijuši un pēc tiem vairs tādi ne būs.

14.

Un siseņi nāca pār visu Ēģiptes zemi un nolaidās visas Ēģiptes zemes robežās ļoti lielā skaitā. Tik daudz siseņu vēl nekad nebija bijis un arī nekad nebūs.

15.

Jo tie apklāje visu to Zemes Virsu un ta Zeme tape aptumšota un tie noēde visu Zemes Zāli un visus Koku Augļus ko ta Krusa bij atlicinajsi un tur nepalike ne kāds Zaļums pie Kokiem nedz pie Lauka Zālēm visā Egiptes-Zemē.

15.

Un tie apklāja visu zemes virsu, tā ka zeme vairs nebija saredzama, un tie noēda visus zemes augus un visus koku augļus, ko krusa bija atlicinājusi, un tur nebija vairs zaļuma nedz kokiem, nedz lauku augiem visā Ēģiptes zemē.

16.

Tad traucās Varaus Mozu un Āronu aicināt un sacija: Es esmu grēkojs pret to KUNGU jūsu Dievu un pret jums.

16.

Un faraons steidzīgi ataicināja Mozu un Āronu un sacīja: "Es esmu grēkojis pret יהוה, jūsu Elohim, un pret jums.

17.

Un nu Piedod lūdzams manus Grēkus tikai šo Brīdi un lūdziet to KUNGU jūsu Dievu ka Viņš no manim gribetu šo Nāvi atņemt.

17.

Un piedod man manus grēkus vēl šo reizi un aizlūdz pie יהוה, jūsu Elohim, ka Viņš no manis atņemtu šo nāvi."

18.

Un Viņš izgāje no Varaus un lūdze to KUNGU.

18.

Un Mozus aizgāja no faraona un pielūdza יהוה.

19.

Tad deve tas KUNGS vienu ļoti stipru Vakara-Vēju tas pacēle tos Siseņus un iemete tos Niedru Jūrā ka ne viens Sisenis atlike visā Egiptes-Valstī.

19.

Un יהוה sūtīja ļoti stipru rietumu vēju, un tas pacēla siseņus un iemeta Niedru jūrā, tā ka nepalika pāri neviens no siseņiem visās Ēģiptes robežās.

20.

Tomēr tas KUNGS like Varaus Sirdi apcietinaties un tas ne atlaide Israēļa Bērnus.

20.

Bet יהוה nocietināja faraona sirdi, un tas neatlaida Israēla bērnus.

21.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Izstiep tavu Roku pret Debesim ka Tumsiba nāk pār Egiptes-Zemi ka to Tumsibu kamstīt var.

21.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Izstiep savu roku pret debesīm, ka nāktu tumsa pār Ēģiptes zemi, tāda tumsa, ka to ar rokām var grābt."

22.

Un Mozus izstiepe savu Roku pret Debesim tad tape grūta Tumsiba visā Egiptes-Zemē trīs Dienas.

22.

Un Mozus izstiepa savu roku pret debesīm; un bija bieza tumsa visā Ēģiptes zemē trīs dienas.

23.

Tur ne redzeja viens otru ir ne viens cēlās trejās Dienās no savas Vietas bet pie visiem Israēļa Bērniem bija Gaisma viņu Māju-Vietās.

23.

Cits cita nevarēja redzēt, un arī neviens trijās dienās necēlās no savas vietas; bet visiem Israēla bērniem aizvien bija gaisma savos mājokļos.

24.

Tad aicinaja Varaus Mozu un sacija: Eita kalpojiet tam KUNGAM bet jūsiem sīkiem Lopiem un Vēršiem būs teju palikt lai ari jūsu Bērni līdz ar jums iet.

24.

Tad faraons ataicināja Mozu un sacīja: "Ejiet, kalpojiet יהוה; tikai savus sīklopus un savus liellopus atstājiet; arī jūsu mazie bērni lai iet jums līdzi."

25.

Bet Mozus sacija: tev būs ari Upurus un Dedzamus Upurus mums Rokā dot ko mēs tam KUNGAM mūsu Dievam pie nest varam.

25.

Bet Mozus sacīja: "Tev jādod mūsu rokās kaujamie un dedzināmie upuri, ka mēs tos upurētu יהוה, mūsu Elohim.

26.

Mūsu Lopiem būs arīdzan ar mums līdz iet ne vienam Nadziņam būs pakāļ palikt jo no tiem ņemsim mēs tam KUNGAM mūsam Dievam kalpodami jo mēs ne zinam kā mums tam KUNGAM ir jakalpo tiekams mēs turp nākam.

26.

Tāpēc arī mūsu ganāmpulkiem jāiet kopā ar mums; neviens nags lai nepaliek, jo mēs ņemsim no tiem, lai kalpotu יהוה, savam Elohim. Mēs arī nezinām, kādiem jābūt mūsu upuriem יהוה, kamēr mēs turp nenonāksim."

27.

Tomēr tas KUNGS like Varaus Sirdi apcietinaties un tas ne gribeja tos atlaist.

27.

Un יהוה nocietināja faraona sirdi, un viņš negribēja tos atlaist.

28.

Un Varaus sacija uz viņu: ej no manim nost sargajs ka tu ne vairs man priekš Acīm nāci jo kurā Dienā tu priekš manām Acīm nāksi būs tev mirt.

28.

Un faraons sacīja viņam: "Ej prom no manis; sargies un nerādies vairs mana vaiga priekšā, jo tanī dienā, kad es tavu vaigu ieraudzīšu, tu mirsi."

29.

Tad sacija Mozus: Lai tā ir kā tu esi sacijis: Es vairs tavu Vaigu ne redzešu.

29.

Tad Mozus sacīja: "Lai notiek tā! Es turpmāk vairs nerādīšos tava vaiga priekšā."

Nodaļa: Exodus

Birkas: