2. Mozus grāmata 7. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

 

1.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Redz es esmu tev Varaum par Dievu licis un Āronam tavam Brāļam būs tavam Pravietam būt.

1.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Redzi, Es tevi esmu licis faraonam par dievu, bet Ārons, tavs brālis, būs tavs pravietis.

2.

Tev būs runāt visu ko es tev pavēlešu un Āronam tavam Brāļam būs uz Varau runāt ka tam būs tos Israēļa Bērnus no savas Zemes izlaist.

2.

Tu runā visu, ko Es tev pavēlēšu, bet tavs brālis Ārons lai runā ar faraonu, lai tas atlaiž Israēla bērnus no savas zemes.

3.

Un es ļaušu Varaus Sirdi apcietinaties un vairošu manas Zīmes un manus Brīnumus Egiptes-Zemē.

3.

Bet Es gribu faraona sirdi darīt cietu, un Es vairošu Savas zīmes un Savus brīnumus Ēģiptes zemē,

4.

Un Varaus jūs ne klausīs un es likšu savu Roku pret Egiptes-Zemi un es izvedišu manu Pulku manus Ļaudis tos Israēļa Bērnus no Egiptes-Zemes caur lielām Sodibām.

4.

un faraons jums neklausīs. Tad Es likšu Savu roku uz Ēģiptes zemi un izvedīšu Savus pulkus, Savu Israēla tautu, no Ēģiptes zemes ar lielām tiesām.

5.

Un tiem Egipteriem būs atzīt ka es tas KUNGS esmu kad es savu Roku pār Egiptes-Zemi izstiepju un Izvedu Israēļa Bērnus no viņu Vidu.

5.

Un ēģiptieši atzīs, ka Es esmu יהוה, kad Es izstiepju Savu roku pār Ēģipti un ka Es izvedu Israēla bērnus no viņu vidus."

6.

Tad darija Mozus un Ārons it kā tas KUNGS tiem bij pavēlejis ta darija tie.

6.

Un Mozus un Ārons darīja, kā יהוה bija viņiem pavēlējis, tā viņi darīja.

7.

Un Mozus bija astoņdesmits Gadus vec un Ārons astoņdesmits un trīs Gadus vec kad tie uz Varau runāja.

7.

Un Mozus bija astoņdesmit gadus vecs, bet Ārons astoņdesmit trīs gadus vecs, kad tie runāja ar faraonu.

8.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un uz Āronu un sacija: Kad Varaus ar jums runās un sacīs: rādajt savus Brīnumus tad būs tev uz Āronu sacīt:

8.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu:

9.

Ņem tavu Zizli un met to priekš Varaus ka tas par Čūsku top.

9.

"Kad faraons sacīs jums: rādiet kādu brīnumu, – tad saki Āronam: ņem savu zizli un met to faraona priekšā, ka tas top par čūsku."

10.

Tad gāje Mozus un Ārons pie Varaus un darija tā it kā tas KUNGS bij pavēlejis un Ārons nomete savu Zizli Varaus Priekšā un viņa Kalpo Priekšā un tas tape par Čūsku.

10.

Un Mozus un Ārons gāja pie faraona un darīja tā, kā יהוה viņiem bija pavēlējis; un Ārons nometa savu zizli faraona priekšā un viņa kalpu priekšā, un tas tapa par čūsku.

11.

Tad sauce Varaus arīdzan tos Gudrus un Burvjus un tie Egipteru Burvji darija arīdzan tā ar savām Buršanām.

11.

Tad faraons arī lika ataicināt savus gudros vīrus un savus burvjus, un arī viņi, ēģiptiešu burvji, darīja to pašu ar savām burvju mākslām.

12.

Un ikviens nomete savu Zizli un tie tape par Čūskahm bet Ārona Zizlis aprīje viņu Zizļus.

12.

Un tie ikviens nometa savu zizli, un tie pārvērtās par čūskām. Bet Ārona zizlis aprija viņu zižļus.

13.

Tomēr Varaus Sirds apcietinājās tā ka Viņš tiem ne klausija it kā tas KUNGS bij sacijis.

13.

Tomēr faraona sirds palika nocietināta, un viņš neklausījās uz viņiem, kā jau יהוה bija sacījis.

14.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Varaus Sirds ir cieta Viņš liedzās tos Ļaudis atlaist.

14.

Tad יהוה sacīja uz Mozu: "Faraona sirds ir cieta; viņš liedzas tautu atlaist.

15

ej rītu pie Varaus redz Viņš ies āra pie Ūdens tad stāv pret viņu Upes Malā un to Zizli kas par Čūsku ir pārvērtīts bijis būs tev tavā Rokā ņemt.

15

Ej pie faraona no rīta; redzi, kad viņš ies uz upi, nostājies viņam pretim upes malā un paņem savā rokā zizli, kas tika pārvērsts par čūsku,

16.

Un tev būs uz viņu sacīt: Tas KUNGS to Ēbreju Dievs ir man pie tev sūtijis sacidams: Atlaid manus Ļaudis ka tie man kalpo Tuksnesī bet redzi tu līdz šim neesi klausijis.

16.

un saki viņam: יהוה, ebreju Elohim, mani ir sūtījis pie tevis, teikdams: atlaid Manu tautu, ka tā Man kalpotu tuksnesī. Bet redzi, tu līdz šim neesi klausījis.

17.

Ta saka tas KUNGS: pie ta būs tev atzīt ka es tas KUNGS esmu redz es sitīšu ar to Zizli kas manā Rokā ir pār tiem Ūdenim kas Upē ir tad tie Asinīs pārvērtīsies.

17.

Tā saka יהוה: no tā jūs zināsit, ka Es esmu יהוה: redzi, es sitīšu ar zizli, kas ir manā rokā, upes ūdeni, un tas pārvērtīsies asinīs.

18.

Un tām Zivim kas Upē ir būs nomirt tā ka ta Upe smirdēs un tiem Egipteriem riebsies to Ūdeni no Upes dzert.

18.

Un zivis, kas ir upē, nobeigsies, un upe smirdēs, un ēģiptiešiem riebsies dzert ūdeni no upes."

19.

Un tas KUNGS sacija uz Mozu: Saki uz Āronu: Ņem tavu Zizli un izstiep savu Roku pār tiem Egiptes Ūdenim un pār viņu Straumēm un pār viņu Strautiem un pār viņu Ezariem un pār visiem saskrējušiem Ūdenim ka tie Asinīs pārvēršas un lai Asins ir visā Egiptes-Zemē tik labi Koka kā Akmiņo Traukos.

19.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Saki Āronam: ņem savu zizli un izstiep savu roku pār Ēģiptes ūdeņiem, pār viņu upēm, pār kanāliem, ezeriem un visām viņu ūdens krātuvēm, un tam būs tapt par asinīm. Un asinis būs visā Ēģiptes zemē, visos koka un akmens traukos."

20.

Tad darija Mozus un Ārons tā it kā tas KUNGS bij pavēlejis un Viņš pacēle to Zizli un site to Ūdeni kas Upē bija Varaum redzot un viņa Kalpiem redzot tad pārvērtijās viss Ūdens kas Upē bija Asinīs.

20.

Tad Mozus un Ārons darīja tā, kā יהוה bija pavēlējis; viņš pacēla savu zizli un sita ūdeni, kas bija upē, faraona un viņa kalpu acu priekšā, un viss ūdens, kas bija upē, pārvērtās asinīs.

21.

Un tās Zivis kas Upē bija apmire un ta Upe smirdeja un tie Egipteri ne vareja to Ūdeni no tās Upes dzert un visā Egiptes-Zemē bija Asinis.

21.

Un zivis upē nobeidzās, un upe smirdēja, un ēģiptieši nevarēja dzert ūdeni, kas bija upē; un asinis bija visā Ēģiptes zemē.

22.

Un tie Egipteru Burvji darija tā pat ar savām Buršanām tā ka ta Varaus Sirds apcietinājās un Viņš tiem ne klausija it kā tas KUNGS bij sacijis;

22.

Bet ēģiptiešu burvji izdarīja to pašu ar savām burvju mākslām, un faraona sirds palika apcietināta, un viņš neklausījās uz viņiem, kā jau יהוה bija sacījis.

23.

Un Varaus griezās atpakaļ un nāce savā Namā un ne ņēme to arīdzan pie  Sirds.

23.

Un faraons griezās atpakaļ un gāja uz savu namu, un arī to viņš neņēma pie sirds.

24.

Bet visi Egipteri raka visapkārt tās Upes ka tie Ūdeni dabutu dzert jo tie ne vareja no tās Upes Ūdens dzert.

24.

Un visi ēģiptieši raka visapkārt upei pēc dzeramā ūdens, jo tie nevarēja dzert no upes ūdens.

25.

Un tā tape septiņ Dienas pabeigtas pēc to kad tas KUNGS to Upi bij sitis.

25.

Un tā pagāja septiņas dienas pēc tam, kad יהוה bija upi sitis.

Nodaļa: Exodus

Birkas: