2. Mozus grāmata 6. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tad sacija tas KUNGS uz Mozu: Nu tev būs redzēt ko es Varaum darišu jo caur vienu stipru Roku būs viņam tos atlaist un vienu stipru Roku būs viņam tos no savas Zemes izdzīt.

1.

Un יהוה sacīja uz Mozu: "Tagad tu redzēsi, ko Es darīšu faraonam, jo ar stipru roku viņš tos atlaidīs, un ar stipru roku viņš tos izdzīs no savas paša zemes."

2.

UN DIEVS runāja ar Mozu un sacija uz to: Es esmu tas KUNGS.

2.

Un Elohim runāja uz Mozu un sacīja: "Es esmu יהוה.

3.

Un es esmu Ābrāmam Īzākam un Jēkabam parādījies kā tas Visuvarenajs STIPRAIS DIEVS bet mans Vārds KUNGS ne ir viņiem zinams bijis.

3.

Es esmu parādījies Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam kā visuvarenais El, bet Savu īsto VĀRDU, יהוה, Es netiku darījis viņiem zināmu.

4.

Es esmu arīdzan savu Deribu ar tiem uzcēlis ka es tiem dotu to Kanāna Zemi to Zemi viņu Svešiniecibas iekš ka tie ir Svešinieki bijuši.

4.

Es esmu cēlis Savu derību ar viņiem, lai viņiem dotu Kānaāna zemi, to zemi, kurā viņi kā svešinieki dzīvojuši.

5.

Es esmu arīdzan Israēļa Bērnu Nopūšanu dzirdejis ko tie Egipteri Kalpošanā aptur un esmu atgādajies manas Deribas.

5.

Es arī esmu dzirdējis Israēla bērnu nopūtas, tāpēc ka ēģiptieši viņus verdzina, un Es esmu pieminējis Savu derību.

6.

Tapēc saki uz Israēļa Bērniem: Es esmu tas KUNGS un izviedišu jūs no to Egipteru Nastām un israušu jūs no viņu Kalpošanas un atpestišu jūs caur vienu izstieptu Elkonu un caur lielām Sodibām.

6.

Tāpēc saki Israēla bērniem: Es esmu יהוה un izvedīšu jūs no Ēģiptes jūga, un izglābšu jūs no vergošanas, un atpestīšu jūs ar izstieptu roku un ar lielām tiesām.

7.

Un pie ņemšu jūs par maniem Ļaudim un būšu jums par Dievu un jūs atzīsiet ka es esmu tas KUNGS jūsu Dievs kas jūs izvedis ir no to Egipteru Nastām.

7.

Un Es ņemšu jūs Sev par tautu un būšu jums par Elohim, un jūs zināsit, ka Es esmu jūsu יהוה Elohim, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes.

8.

Un es Ievedišu jūs taī Zemē pār ko es savu Roku esmu uzcēlis ka es to dotu Ābrāmam Īzākam un Jēkabam un došu jums to par Iemantošanu es tas KUNGS.

8.

Un Es jūs ievedīšu tanī zemē, pār kuru Es esmu izstiepis Savu roku, lai to dotu Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam; un Es došu jums to par īpašumu, Es, יהוה."

9.

Un Mozus runāja tā uz Israēļa Bērniem bet tie ne usklausija Mozu no Sird-Ēstiem un tās grūtas Kalpošanas dēļ.

9.

Un Mozus tā runāja uz Israēla bērniem, bet tie viņu neuzklausīja savas mazticības un smago darbu dēļ.

10.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu sacidams:

10.

Un יהוה runāja uz Mozu:

11.

ej runa uz Varau to Egiptero Ķēniņu ka tam būs Israēļa Bērnus no savas Zemes izlaist.

11.

"Ej, saki faraonam, Ēģiptes ķēniņam, ka tam Israēla bērni jāizlaiž no savas zemes."

12.

Un Mozus runāja ta KUNGA Priekšā un sacija: Raugi Israēļa Bērni manis ne klausa kā tad Varaus man būtu klausijis tā līdz ari ir man neapgraizitas Lūpas.

12.

Un Mozus runāja יהוה priekšā, sacīdams: "Redzi, Israēla bērni nav uzklausījuši mani, kā tad faraons lai uzklausītu mani, kad mana valoda tik grūta?"

13.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un Āronu un deve tiem Pavēlešanu uz Israēļa Bērniem un uz Varau to Egipteru Ķēniņu ka tiem Israēļa Bērnus bij izvest no Egiptes-Zemes.

13.

Un יהוה runāja uz Mozu un Āronu un sūtīja tos pie Israēla bērniem un pie faraona, Ēģiptes ķēniņa, lai izvestu Israēla bērnus no Ēģiptes zemes.

14.

Šī ir ikviena viņu Tēvo Rada Galvinieki: Rūbena Israēļa Pirmdzimta Bērni: Anoks nu Pallus Hecrons un Karmus šās ir Rūbeņa Saimes.

14.

Šie ir viņu tēvu namu galvenie: Rūbena, Israēla pirmdzimtā, dēli: Hanoha, Palu, Hecrons un Karmijs; tās ir Rūbena dzimtas.

15.

Un Zīmeana Bērni: Jemuels un Jamins un Obads un Jakins un Coars un Sauls vienas Kananiterenes Dēls; šās ir Zīmeaņa Saimes.

15.

Un Simeona dēli: Jemuēls, Jamīns, Ohads, Jahīns, Cohars un Sauls, kānaānietes dēls; tās ir Simeona dzimtas.

16.

Un šie ir Levja Bērnu Vārdi pēc saviem Radiem: Geršons un Kahats un Merarus: Un Levja Dzīvibas Gadi bija simts trīsdesmit un septiņ Gadi.

16.

Un tie ir Levija dēlu vārdi pēc viņu dzimtām: Geršons, Kahats un Merārijs. Un Levija mūžs bija simts trīsdesmit septiņi gadi.

17.

Geršoņa Bērni: Libnus un Simejus pēc savām Saimēm.

17.

Un Geršona dēli: Libnijs un Šimijs ar to dzimtām.

18.

Un Kahata Bērni: Amrams un Iecars un Hebrons un Usijels; un Kahata Dzīvibas Gadi bija simts trīsdesmit un trīs Gadi.

18.

Un Kahata dēli: Amrāms, Icehars, Hebrons un Usiēls. Un Kahata mūžs bija simts trīsdesmit trīs gadi.

19.

Merara Bērni: Mahlus un Musus šās ir Levja Saimes pēc viņu Radiem.

19.

Un Merārija dēli: Mahelijs un Mušijs. Tās ir Levija dzimtas pēc viņu ciltsrakstiem.

20.

Un Amrams ņēme Jokebedu sava Tēva Māsu sev par Sievu un ta dzemdeja viņam to Āronu un Mozu. Un Amrama Dzīvibas Gadi bija simts trīsdesmit un septiņ Gadi.

20.

Un Amrāms ņēma Johebedu, sava tēva māsu, sev par sievu, un tā viņam dzemdēja Āronu un Mozu. Un Amrāma mūžs bija simts trīsdesmit septiņi gadi.

21.

Un Iecara Bērni:Korus un Nevegs un Sikrus.

21.

Bet Icehara dēli: Korahs, Nefegs un Sihrijs.

22.

Un Usijeļa Bērni: Misaēls un Elcavans un Sitrus.

22.

Un Usiēla dēli: Mišaēls, Ēlcafans un Citrijs.

23.

Un Ārons ņēme Elisebu Aminadaba Meitu Naāsaņa Māsu sev par Sievu un ta dzemdeja viņam Nadabu un Abiju un Eleacaru un Itamaru.

23.

Un Ārons sev ņēma par sievu Ēlišebu, Aminādabata meitu, Naāšona māsu, un tā viņam dzemdēja: Nadabu, Abiju, Ēleāzaru un Itamāru.

24.

Un Korus Bērni: Asirs un Elkanus un Abiasaps; šās ir to Koriteru Saimes.

24.

Un Koraha dēli: Asirs, Elkana un Abiāsafs; tās ir korahītu dzimtas.

25.

Un Eleacars Āroņa Dēls ņēme sev Sievu no Putijela Meitām un ta dzemdeja viņam Pineasu. Šie ir to Levitisku Tēvo Galvinieki pēc savām Saimēm.

25.

Un Ēleāzars, Ārona dēls, ņēma sev sievu no Putiēla meitām, un tā viņam dzemdēja Pinehasu. Šie ir Levija tēvu nama galvenie pēc viņu dzimtām.

26.

Šis ir tas Ārons un Mozus uz ko tas KUNGS sacija: Vediet Israēļa Bērnus no Egiptes-Zemes pēc saviem Pulkiem.

26.

Tie ir Ārons un Mozus, uz kuriem יהוה sacīja: "Izvediet Israēla bērnu pulku no Ēģiptes zemes."

27.

Šie ir kas uz Varau to Egiptes-Ķēniņu runāja ka tie izvestu Israēļa Bērnus no Egiptes-Zemes šis ir Mozus un Ārons.

27.

Tie ir tie vīri, kas runāja ar faraonu, Ēģiptes ķēniņu, nolūkā izvest Israēla bērnus no Ēģiptes, proti, Mozus un Ārons.

28.

Un taī Dienā runāja tas KUNGS uz Mozu Egiptes Zemē.

28.

Un notika, tanī dienā, kad יהוה runāja uz Mozu Ēģiptes zemē,

29.

Tad runāja tas KUNGS uz Mozu un sacija: Es esmu tas KUNGS runa uz Varau to Egiptes-Ķēniņu visu ko es uz tev runāju.

29.

Tad Mozus sacīja יהוה priekšā: "Es esmu ar neapgraizītām lūpām, kā tad faraons lai mani klausa?"

30.

Tad sacija Mozus ta KUNGA Priekšā: Raugi man ir neapgraizitas Lūpas kā tad Varaus mani klausīs.

30.

Tad Mozus sacīja יהוה priekšā: "Es esmu ar neapgraizītām lūpām, kā tad faraons lai mani klausa?"

Nodaļa: Exodus

Birkas: