2. Mozus grāmata 5. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

UN pēc to gāje Mozus un Ārons un sacija uz Varau: ta saka tas KUNGS Israēļa Dievs: Atlaid manus Ļaudis ka tie man Svētkus var turēt Tuksnesī.

1.

Pēc tam Mozus un Ārons gāja pie faraona un sacīja: " יהוה, Israēla Elohim, saka tā: atlaid Manu tautu, ka tie Man sarīko svētkus tuksnesī."

2.

Bet Varaus sacija: kas tas tāds KUNGS ka Balsi man klausīt būs Israēlu atlaist? Es na pazīstu to KUNGU nedz es arīdzan Israēlu atlaišu.

2.

Bet faraons sacīja: "Kas ir יהוה, ka man būtu Viņam jāklausa un jāatlaiž Israēls? Es nepazīstu יהוה, un arī Israēlu es neatlaidīšu."

3.

Tad sacija tie: tas Ēbreru Dievs ir mums sastapis lai jele mēs ietam treijo Dieno Gājumu tuksnesī ka mēs tam KUNGAM mūsu Dievam upurejam ka tas pār mums ne nāk ar Mēri jeb ar Zobinu.

3.

Tad viņi sacīja: "Tas ir ebreju Elohim, kas parādījies mums. Ļauj mums iet triju dienu gājumu tuksnesī, lai upurētu יהוה, savam Elohim, ka Tas pār mums nenāk ar mēri vai zobenu."

4.

Tad sacija tas Egipteru Ķēniņš uz tiem: jūs Mozus un Ārons kapēc atraujat jūs tos Ļaudis no viņu Darbiem? eita pie jūsu Nastām.

4.

Un Ēģiptes ķēniņš sacīja viņiem: "Mozu un Āron! Kāpēc jūs atraujat ļaudis no viņu darbiem? Ejiet atpakaļ pie sava darba!"

5.

Vēl sacija Varaus: Redzi to Ļaužu iekš Zemes ir tagad daudz un jūs gribetu tos no viņu Darbiem atraut?

5.

Un faraons teica: "Redzi, šo ļaužu šinī zemē ir jau daudz, un jūs tos gribat atturēt no darba!"

6.

Un Varaus pavēleja taī Dienā tiem Uzraugiem ue tiem Jātniekiem starp tiem Ļaudim un sacija:

6.

Un tai pašā dienā faraons pavēlēja ļaužu uzraugiem un viņu pārraugiem:

7.

Jums ne būs jo projām tiem Ļaudim Salmus dot pie  Ķiegeļo Darišanas it kā vakar un aizvakar tiem būs pašiem iet un Salmus priekš sevim meklēt.

7.

"Turpmāk nedodiet vairs salmus ļaudīm ķieģeļu taisīšanai, kā tas bija līdz šim! Lai viņi paši iet un sagādā sev salmus.

8.

Un to Ķiegeļo Pulku ko tie citkārt ir darijuši būs jums tiem tā pat uzlikt jums ne būs no tiem ne ko atraut jo tie ir bez Darba tādēļ brēc tie un saka: Eima lai mēs mūsu Dievam upurejam.

8.

Un to ķieģeļu skaitu, kas viņiem bija līdz šim jātaisa, uzlieciet arī turpmāk, jūs to nedrīkstat samazināt. Viņi ir slinki, tāpēc viņi kliedz: iesim un upurēsim savam Elohim.

9.

Lai ta Kalpošana pār tiem Vīriem grūtaka top ka tiem Darbs esus un ne griežās pie Melu-Valodas.

9.

Šo ļaužu darbu padariet smagāku, ka viņi strādātu un neklausītos viltus valodās."

10.

Tad izgāje to Ļaužu Uzraugi un tie Jātnieki un runāja uz tiem Ļaudim sacidami: Tā saka Varaus: Es ne došu jums vairs Salmus.

10.

Tad ļaužu uzraugi un viņu pārraugi izgāja un runāja uz ļaudīm, sacīdami: "Tā ir teicis faraons: es nedošu jums vairs salmus.

11.

Eite paši dabujiet jums Salmus kur dabudami tomēr no jūsa Darba ne taps ne kas atlaists.

11.

Ejiet paši un gādājiet sev salmus, kur vien jūs tos atrodat, bet no jūsu darba mēra nekas netiks samazināts."

12.

Tad izklīde tie Ļaudis pa visu Egiptes-Zemi ka tie Rugājus sakrātu Salmo vietā.

12.

Tad ļaudis izklīda pa visu Ēģiptes zemi, lai savāktu rugājus salmu vietā.

13.

UN tie Uzraugi spiede tos sacidami: pabeidziet jūsu Dienas Darbu it tā pat ka kad jums Salmi bija.

13.

Un uzraugi tos skubināja, teikdami: "Pildiet savu pienākumu! Jūsu dienas uzdevums ir tāds pats kā agrāk, kad jums bija salmi."

14.

Un Israēļa Bērnu Jātnieki ko Varaus Junkuri pār tiem bij iecēluši tape kulti un tape sacits: Kapēc ne esat jūs savu nospriestu Darbu pabeiguši Kieģeļus dedzinādami it kā papriekšu ta pat arīdzam vakar un šodien.

14.

Un faraona pārraugi sita no Israēla vidus ieceltos uzraugus, sacīdami: "Kādēļ jūs neesat izgatavojuši to pašu ķieģeļu skaitu kā līdz šim?"

15.

Tad gāje Israēļa Bērnu Uzraugi un pie sauce Varau un sacija: Kapēc dari tu taviem Kalpiem tā?

15.

Tad Israēla bērnu uzraugi gāja un žēlojās faraonam, sacīdami: "Kāpēc tu tā dari saviem kalpiem?

16.

Taviem Kalpiem ne top Salmi doti un tie saka uz mums: Darajt tos (Stieģeļus) un raugi tavi Kalpi top kulti un tomēr ta ir tavu (pašu) Ļaužu Vaina.

16.

Taviem kalpiem vairs netiek doti salmi, bet ķieģeļus – tā mums saka – jums būs taisīt. Un redzi, tavi kalpi tiek sisti, bet tā ir tavu ļaužu vaina."

17.

Tad sacija Varaus: jūs esat slinki slinki esat jūs tapēc sakat jūs mēs iesim un gribam tam KUNGAM upurēt.

17.

Bet tas sacīja: "Sliņķi jūs esat, sliņķi! Tāpēc jūs sakāt: iesim un upurēsim יהוה.

18.

Tad nu eita kalpojiet Salmi jums ne taps doti tomēr to Stieģeļo Pulku jums būs gatavu darīt.

18.

Bet tagad ejiet un strādājiet! Salmus jums nedos, bet noteiktais ķieģeļu skaits jums jātaisa."

19.

Tad redzeja Israēļa Bērnu Virsnieki ka tas niknaki kļuva tapēc ka sacīts tape jums ne būs no tiem Stieģeģiem atraut no ta nosacita Dienas Darba.

19.

Un Israēla bērnu uzraugi redzēja, ka viņi ir postā, saņēmuši pavēli: nesamaziniet dienas darba ķieģeļu skaitu.

20.

Un tie sastape Mozu un Āronu kam tur stāveja tiem preti nākt kad tie no Varaus izgāje.

20.

Un, ārā nākot no faraona, tie satika Mozu un Āronu, kas stāvēja un gaidīja tos.

21.

Un sacija uz tiem: Lai tas KUNGS jūs redz un soda tapēc ka jūs mūsu Smaržu esat smirdošu darijuši priekš Varaus un priekš viņa Kalpiem zobinu viņņiem Rokā dodami mūs nokaut.

21.

Un viņi sacīja tiem: "Lai יהוה to redz un jūs soda, ka jūs mūs esat darījuši par nicināmiem faraona un viņa kalpu acīs un esat likuši zobenu viņu rokās mūs nonāvēt."

22.

Tad atgriezās Mozus uz to KUNGU un sacija: KUNGS kapēc esi tu šiem Ļaudim ļaunu padarijis? kapēc esi tu man nu sūtijis?

22.

Tad Mozus vērsās pie יהוה un teica: "Ak, Kungs, kāpēc Tu esi darījis tādu ļaunumu šai tautai? Kāpēc Tu mani esi sūtījis?

23.

Jo no ta kamēr es pie Varaus gājis esmu iekš tava Vārda runāt ir Viņš tiem Ļaudim ļaunu darijis un tu neesi savus Ļaudis Izglābis.

23.

Kopš es gāju pie faraona, lai runātu Tavā VĀRDĀ, viņš darījis šai tautai ļaunu, un Tu tomēr neglābi Savu tautu."

Nodaļa: Exodus

Birkas: